Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Check “disable featured image” and you’ll then have complete control of the page design.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.pl

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
ul. Konstantynów 1 „i”, 20-708 Lublin

Kontakt:
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, eskorzynska@kul.pl, +48 81 454 54 15
dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, elzbieta.stefaniak@kul.pl, +48 81 445 46 13, +48 81 454 56 35
Liczba zatrudnionych (Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku): 31
Typ jednostki: jednostka naukowo-dydaktyczna i  badawczo-rozwojowa
Profil działalności: naukowo-dydaktyczny i naukowo-badawczy

W skład Instytutu  Biotechnologii KUL wchodzi pięć jednostek prowadzących badania w obszarze nauk przyrodniczych – Katedra Biologii Molekularnej, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Katedra Bionanomateriałów.
W skład Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych (ICBN) KUL wchodzi sześć jednostek zaprojektowanych do badań i aplikacji w dziedzinie  nauk biologicznych i chemicznych – Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji Entomopatogenicznych Nicieni; Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej; Laboratorium Optyki Rentgenowskiej; Pracownia Stresu Oksydacyjnego; Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii; Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.
Laboratoria i pracownie w Wydziale  są wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą w tym również unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w  ICBN.

Proponowane obszary współpracy:

 • Badania z zakresu proteomiki głównie dotyczące fosforylacji białek.
 • Ocena cyto-, oraz immunotoksyczności różnych substancji chemicznych pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego oraz ich wpływu na różne grupy organizmów jak również oceny potencjału genotoksycznego/mutagennego substancji różnego pochodzenia.
 • Biologiczne metody oceny toksyczności próbek środowiskowych oraz związków chemicznych, jak również analizy wód w zakresie czynników fizyczno-chemicznych oraz parametrów biologicznych.
 • Prowadzenie roślinnych hodowli in vitro; badania oddziaływania czynników abiotycznych na komórki roślinne w warunkach in vitro i upraw hydroponicznych, jak i stymulacja wytwarzania roślinnych substancji bioaktywnych.
 • Wykorzystanie roślin w remediacji zanieczyszczeń.
 • Sporządzanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby instytucji zarządzających zasobami przyrodniczymi (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) oraz podmiotów, których działalność wymaga uzyskania ekspertyz środowiskowych (inwestycje związane z rozwojem infrastruktury).
 • Biologia i ekologia entomopatogenicznych nicieni.
 • Rozpoznanie potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów uczestniczących w formowaniu metanu (metanogenów) i utlenianiu  metanu (metanotrofów).
 • Wykrywanie i identyfikacja chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń żywności.
 • Wytwarzanie i charakterystyka materiałów dla zastosowań biomedycznych i materiałów kompozytowych.
 • Badanie toksyczności pierwiastków w modelu doświadczalnym in vivo oraz in vitro ze szczególnym uwzględnieniem markerów stresu oksydacyjnego.