Strategia klastra

Lubelski Klaster Biotechnologiczny powołano jako podstawę ram organizacyjnych stałej współpracy dla rozwoju lubelskich badań biotechnologicznych i ich wykorzystania w praktyce gospodarczej.

Cele Klastra są następujące:

 • stworzenie sieci współpracy oraz wymiany kontaktów, wiedzy i doświadczeń umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie wzajemnych potencjałów osób, przedsiębiorstw, jednostek naukowych i naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych dla wspólnego rozwoju;
 • promocja Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju wiedzy, kompetencji i przedsiębiorczości w sektorach biotechnologii, biogospodarki, farmacji oraz ochrony środowiska;
 • realizacja regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów mających na celu rozwój i zwiększenie innowacyjności podmiotów działających w sektorach biotechnologii, biogospodarki, farmacji i ochrony środowiska, jak również wśród podmiotów świadczących usługi na ich rzecz;
 • utrzymanie i stały rozwój infrastruktury badawczej i produkcyjnej Członków Klastra oraz jej pełnego wykorzystania w rozwoju innowacyjności regionu;
 • rozwijanie świadomości biznesu, otoczenia biznesu oraz społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego i pro-ekologicznego wykorzystania naturalnych zasobów Lubelszczyzny;
 • działalność edukacyjna uwzględniająca innowacyjność i aplikacyjność przekazywanej wiedzy oraz wspieranie tworzenia pro-innowacyjnych i pro-ekologicznych kierunków edukacji.

 

Do realizacji tych celów mają być wykorzystywane następujące działania:

 • wymiana pomiędzy Członkami Klastra kontaktów, informacji i doświadczeń ułatwiającą Członkom Klastra dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i technologii;
 • inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych i gospodarczych z zakresu biotechnologii;
 • starania o rozwój i efektywne wykorzystanie infrastruktury biotechnologicznej w ramach wspólnych projektów Członków Klastra;
 • wspólną promocję marki i działań Klastra oraz projektów realizowanych przez jego Członków;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej uwzględniającej popularyzację istoty celów badań biotechnologicznych, w tym m.in. organizację szkoleń, konferencji naukowych, przygotowanie publikacji;
 • pozyskiwanie w ramach unijnych lub krajowych funduszy i programów dofinansowania środków na realizację przedsięwzięć o charakterze naukowo – badawczym, szkoleniowym i inwestycyjnym realizowanych przy udziale Członków Klastra;
 • współdziałanie z innymi krajowymi lub zagranicznymi instytucjami, organizacjami bądź stowarzyszeniami, których cele i zakres działalności pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra, jak również udział w takich organizacjach i stowarzyszeniach;
 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej w celu promocji oraz pozyskiwania wsparcia dla działań podejmowanych przez Członków Klastra, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb regionu.