Tematyka badawcza zespołów naukowych

Przedstawiona poniżej tematyka ukazuje potencjał naukowy zespołów badawczych należących do Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego.

Poszczególne zagadnienia realizowane są często przez kilka zespołów naukowców, dlatego w celu uzyskania konkretnych informacji prosimy o kontakt z biurem LKBio.

Medycyna i weterynaria

W tej grupie zebrano tematy badawcze związane z mechanizmami powstawania chorób człowieka i zwierząt, działaniem patogenów oraz zapobieganiem i zwalczaniem zmian patologicznych: otrzymywaniem i badaniem działania substancji bioaktywnych oraz tworzeniem materiałów dla zastosowań biomedycznych.

Tematyka badawcza

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do zapobiegania i zwalczania próchnicy zębów:

 • badania enzymów, polisacharydów i innych czynników o istotnym znaczeniu dla powstawania, zapobiegania bądź zwalczania biofilmów jamy ustnej;
 • ocena aktywności przeciwpróchniczej preparatów roślinnych;
 • wykorzystanie innowacyjnego preparatu enzymatycznego do zwalczania chorobotwórczych filmów drobnoustrojowych.

Otrzymywanie białek i innych substancji o potencjale terapeutycznym:

 • opracowanie i otrzymanie białek rekombinowanych w układach homologicznych i heterologicznych; ekspresja białka w komórkach bakteryjnych, drożdżowych i ssaczych;
 • otrzymywanie antygenów szczepionkowych;
 • bioaktywne białka i peptydy bezkręgowców;
 • zastosowanie technik biotechnologicznych w otrzymywaniu preparatów terapeutycznych komórek macierzystych człowieka;
 • otrzymywanie i testowanie nowych oligosacharydów o właściwościach prebiotycznych;
 • opracowywanie mapy genetycznej roślin jako element ulepszania odmian pod kątem ich użyteczności w przemyśle farmaceutycznym;
 • oznaczanie toksyczności związków oraz określanie przydatności poszczególnych produktów do praktycznego zastosowania.

Badanie przeciwwirusowych, immunomodulacyjnych, przeciwgrzybowych i przeciwnowotworowych właściwości substancji naturalnych i syntetycznych in vitro:

 • ocena działania ekstraktów roślinnych na chorobotwórcze grzyby Candida albicans i inne mikroorganizmy;
 • walka z chorobami grzybowymi w warunkach naturalnych oraz w otoczeniu człowieka;
 • badanie oporności na antybiotyki, chemioterapeutyki i inne związki bioaktywne drobnoustrojów (bakterii i grzybów), wyznaczanie MIC;
 • badania wpływu substancji bioaktywnych na regulację ekspresji proapoptotycznych genów w komórkach nowotworowych;
 • celowane leki przeciwnowotworowe;
 • badania aktywności przeciwnowotworowej związków bioaktywnych w hodowlach komórkowych – analiza przeżywalności linii komórkowych w testach proliferacyjnych i apoptotycznych, zmiany ekspresji białek itp.;
 • testowanie potencjalnych inhibitorów wobec enzymów wirusowych (polimeraza, NTPaza, helikaza, odwrotna transkryptaza, proteaza) z zastosowaniem metod radiometrycznej i nieradiometrycznej;
 • testowanie aktywności związków wobec replikonu HCV.

Badania komórek nowotworowych:

 • mechanizmy przerzutowania nowotworów (jelita grubego i wątroby);
 • nowotwory (szpiczak mnogi) a zmiany kostne oraz rola wątroby w insulinooporności oraz rozwoju syndromu metabolicznego;
 • badania zmian w ultrastrukturze komórek i immunolokalizacji białek w komórkach nowotworowych i prawidłowych na poziomie mikroskopu elektronowego;
 • analiza zmiany poziomu ekspresji genów związanych z procesem apoptozy, i nowotworzenia – transkryptomika i proteomika, farmakogenomika.

Badania toksyczności:

 • badania cytotoksyczności w hodowlach komórkowych in vitro – hodowle komórkowe pierwotne, a także różnorakie linie komórkowe zarówno ustalone, jak i ciągłe (nieśmiertelnych, pochodzenia nowotworowego) ludzkich oraz pochodzące od zwierząt stało- i zmiennocieplnych;
 • oznaczenia: proliferacji, cytotoksyczności, immunotoksyczności, genotoksyczności, test dermotoksyczności substancji chemicznych z zastosowaniem wielowarstwowej hodowli tkankowej symulującej ludzką skórę;
 • badania toksyczności ksenobiotyków, próbek biologicznych, preparatów biologicznych i medycznych, związków pochodzenia roślinnego – badania in vitro i in vivo;
 • badania toksykologiczne nowych substancji (neuroaktywnych) i ocena interakcji między lekami/substancjami;
 • badania in vivo skutków nadmiaru pierwiastków w organizmie ssaków;
 • badania in vivo interakcji wanadu i magnezu (mechanizmy interakcji, mikromorfologię tkanki kostnej, markery stresu oksydacyjnego, transportery wybranych pierwiastków);
 • badania nad wykorzystaniem magnezu w ograniczaniu toksyczności wanadu i mechanizmami działania ochronnego;
 • analiza mechanizmów toksycznego działania wanadu: nefrotoksyczności, zmian w homeostazie żelaza i miedzi, zaburzeń składu chemicznego kości;
 • poszukiwanie najczulszych biomarkerów odpowiedzi organizmu na wanad.

Badania nad protekcją i leczeniem chorób układu nerwowego:

 • analiza zmiany poziomu ekspresji genów związanych z procesem apoptozy, zjawiskiem oporności wielolekowej, chorobą Alzheimera – transkryptomika i proteomika, farmakogenomika;
 • badania genomiczne w autyzmie;
 • badania mechanizmów powstawania i sposobów leczenia wybranych chorób neurologicznych i psychiatrycznych (padaczka, depresja czy stany lękowe);
 • badania wybranych związków biologicznie czynnych o działaniu neuroprotekcyjnym w badaniach in vivo;
 • typowanie związków (pochodzenia naturalnego i syntetycznych) o potencjalnym działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym czy przeciwlękowym;
 • wykrywanie i identyfikacja substancji psychoaktywnych, lekopodobnych oraz leków technikami chromatograficznymi sprzężonymi ze spektrometrią mas;
 • zastosowanie technik biotechnologicznych w badaniach nad patogenezą choroby Alzheimera.

Badania patogenów:

 • badania z zakresu mikrobiologii, parazytologii (identyfikacja gatunków, dokumentacja zmian pojawiających się w narządach na skutek obecności pasożytów);
 • badanie na panelu różnych szczepów bakteryjnych oraz grzybiczych w tym patogenów ludzkich oraz roślinnych;
 • identyfikacja, diagnoza, patogenów grzybowych;
 • badanie aktywności immunomodulacyjnej polimerów ściany komórkowej grzybów.

Wytwarzanie i charakterystyka materiałów dla zastosowań biomedycznych:

 • badania bioaktywnych związków chemicznych w aspekcie hamowania kolonizacji biomateriałów;
 • modyfikacja materiałów wszczepiennych np. ceramika hydroksyapatytowa, rusztowania tytanowe, cewniki urologiczne, nici chirurgiczne, protezy naczyniowe w aspekcie nadania im właściwości przeciwbakteryjnych;
 • obrazowanie struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych (implantów, wypełnień, itp.);
 • opracowywanie materiałów kościozastępczych nowej generacji z przeznaczeniem na implanty oraz rusztowania tkankowe do zasiedlania komórek (fibroblastów, osteoblastów, chondroblastów).

Badania kosmetologiczne:

 • badania substancji pochodzenia naturalnego w aspekcie zastosowań w kosmetologii;
 • opracowywanie map genetycznych roślin medycznych i przemysłowych jako element ulepszania odmian pod kątem ich użyteczności w przemyśle kosmetycznym.

Wyrywanie i analiza związków bioaktywnych:

 • zastosowanie chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas oraz  spektrometrii do analizy związków małocząsteczkowych m.in. leków, metabolitów, narkotyków, środków odurzających, używek, mykotoksyn, pestycydów, produktów syntez (bio)chemicznych, peptydów oraz  wielkocząsteczkowych w tym  białek, wielocukrów i polimerów naturalnych i syntetycznych w próbkach pochodzenia biologicznego, środowiskowego, farmaceutycznego, syntetycznego i in.;
 • zastosowanie chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas w badaniach metabolomicznych, proteomicznych, identyfikacji substancji bioaktywnych oraz biomarerów.

Zastosowania plazmy nietermicznej medycynie i weterynarii.

Prowadzenie hodowli komórkowych krótko- i długoterminowych w warunkach standardowych.

Możliwość pobrania materiału badawczego (krwi, narządów) zwierząt do badań biochemicznych, histopatologicznych itp.

Rolnictwo i przetwórstwo

W tej grupie zebrano tematy badawcze związane produkcją i przetwarzaniem żywności.

Tematyka badawcza

Rolnictwo ekologiczne:

 • opracowywanie preparatów mikrobiologicznych (szczepionek) i technologii wykorzystywanych w biokontroli,  i bioremediacji;
 • metody biologicznego ograniczania chorób roślin, liczebności szkodników;
 • bionawożenie – zwiększanie glebowych zasobów pierwiastków glebowych;
 • określanie aktywności biologicznej różnorodnych prób środowiskowych (gleba,woda, rośliny, powietrze).

Badanie składu bezpieczeństwa produktów żywnościowych:

 • ilościowe oznaczanie witamin z grupy B i L-karnityny w produktach spożywczych;
 • badanie czystości mikrobiologicznej, ilości CFU różnych gatunków bakterii, zawartości wody w środkach spożywczych, suplementach diety i innych produktach (metody zgodne z Ph.Eur. oraz odpowiednimi Normami PN-EN);
 • oznaczenia fizykochemiczne w próbek gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (skład aminokwasowy, azotu/ białka, popiołu, wilgotności, wolnego lub związanego amoniaku, celulozy, pestycydów, mikotoksyn, WWA, anionów rozpuszczonych w wodzie, azotu amonowego, OWO, fosforu ogólnego, witaminy C, błonnika pokarmowego, cukrów rozpuszczalnych, tłuszczu surowego i całkowitego, kwasów tłuszczowych, olejków eterycznych, flawonoidów, o-dihydroksyfenoli, kwasów seskwiterpenowych, glukozynolanów, makroelementów i pierwiastków śladowych, wartości energetycznej itp.);
 • analiza bioaktywnych składników żywności;
 • opracowanie nowoczesnych, szybkich i wiarygodnych metod oznaczania zanieczyszczeń (pozostałości pestycydów, mykotoksyny, metale i metaloidy, aniony nieorganiczne) i dodatków (barwniki, substancje smakowe, konserwanty) do żywności pod kątem ochrony zdrowia i promocji zdrowego sposobu odżywiania się;
 • opracowanie biochemicznych markerów zmian jakości żywności   pochodzenia roślinnego zachodzących pod wpływem bioelicytorów i procesów technologicznych;
 • ocena zawartości składników bioaktywnych (m.in. bioaktywnych peptydów) powstających podczas przemian dojrzewalniczych składników mięsa;
 • ocena stopnia utlenienia tłuszczów i białek wyrobów mięsnych z dodatkiem bakterii o właściwościach probiotycznych.

 Przetwórstwo żywności:

 • właściwości teksturalne surowców i produktów spożywczych;
 • utrwalanie prób materiału biologicznego techniką liofilizacji;
 • ocena wpływu bakterii probiotycznych na lipolizę tłuszczu i uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu linolowego oraz zdolności bakterii o właściwościach probiotycznych do konwersji kwasu linolowego do CLA w ekologicznych produktach mięsnych surowo dojrzewających;
 • stabilność oksydacyjna lipidów oraz żywności zawierającej tłuszcze;
 • zmiany składu chemicznego żywności pod wpływem przetwarzania i przechowywania ze szczególnym uwzględnieniem operacji termicznych;
 • prowadzone badania dotyczą uzyskiwania mieszańców oddalonych roślin zbożowych, podnoszenia odporności zbóż na choroby grzybowe i różnego rodzaju stresy abiotyczne.

 Zastosowania plazmy nietermicznej w rolnictwie i przetwórstwie żywności.

Produkcja przemysłowa

W tej grupie zebrano tematy badawcze związane z przygotowaniem i ulepszaniem produktów i technologii przemysłowych.

Tematyka badawcza

Opracowywanie systemów do nadprodukcji zamówionych białek:

 • nadprodukcja rekombinowanych białek w komórkach bakteryjnych i drożdżowych z zastosowaniem wektorów ekspresyjnych prowadzona z wykorzystaniem biofermentora lub kolb hodowlanych;
 • opracowanie plazmidów ekspresyjnych;
 • dobór warunków ekspresji tj. szczepów bakteryjnych, temperatury hodowli, stężenie induktora w celu uzyskania białka w formie rozpuszczalnej;
 • w przypadku białek formujących nierozpuszczalne agregaty, dobór warunków preparatyki ciał inkluzyjnych oraz metod ich refoldingu.

Oczyszczanie białek z zastosowaniem różnych technik chromatografii cieczowej (IEC, GFC, AC, HIC):

 • oczyszczanie białek natywnych bez metek metodą chromatografii jonowymiennej, oddziaływań hydrofobowych oraz filtracji żelowej z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii FPLC;
 • oczyszczanie białek z metkami (6His, GST) z zastosowaniem chromatografii powinowactwa. Formulacja oczyszczonych preparatów białkowych w uprzednio zoptymalizowanych buforach.

Izolacja białek z różnych materiałów biologicznych:

 • izolacja białek z frakcji rozpuszczalnej;
 • preparatyka ciałek inkluzyjnych, refolding oraz formulacja.

Optymalizacja warunków hodowli organizmów bakteryjnych oraz grzybowych, przeprowadzenie procesu zmiany skali procesu (zwiększenie oraz zmniejszenie skali procesu).

Produkcja biokatalizatorów oraz użytecznych metabolitów w skali laboratoryjnej oraz półprzemysłowej.

Wytwarzanie, produkcja i charakterystyka enzymów bakteryjnych i grzybowych.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe otrzymywane z surowców odnawialnych:

 • analiza parametrów wytrzymałościowych biodegradowalnych materiałów opakowaniowych;
 • powiązanie cech na poziomie nano-, mikro- i makromateriału biologicznego w celu poprawy jakości materiałów konsumpcyjnych.

Optymalizacja procesów biotechnologicznych metodami statystycznymi.

Ochrona środowiska

W tej grupie zebrano tematy badawcze związane z analizami ekotoksykologicznymi, zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego i jego rekultywacją.

Tematyka badawcza

Alternatywne źródła energii:

 • rozpoznanie potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów uczestniczących w formowaniu metanu (metanogenów);
 • ustalenie optymalnych warunków metanogenezy z wykorzystaniem podłoży węglowych;
 • intensyfikacja produkcji biogazu na drodze kofermentacji i bioaugumentacji – ocena wydajności produkcji biogazu oraz stopnia przefermentowania wsadu w procesie fermentacji mokrej w układzie quasi-przepływowym;
 • optymalizacja produkcji paliw ciekłych – kwasu polihydroksymasłowego (PHB);
 • tworzenie bioogniw paliwowych, konstruowanych na bazie gleby wzbogacanej w energetyczne materiały odpadowe (słomę, ścieki, osady).

Oczyszczanie środowiska:

 • otrzymywanie wysoko oczyszczonych biokatalizatorów uczestniczących w procesie bioegradacji ligninocelulozy oraz degradacji innych polimerów roślinnych – izolacja ze środowiska naturalnego organizmów uczestniczących w biodegradacji, optymalizacja syntezy enzymów biodegradacyjnych;
 • biosynteza i bioremediacja z udziałem aerobowych metylotrofów – biofiltry metanu;
 • izolacja szczepów bakteryjnych i grzybowych o potencjale bioremediacyjnym (metale ciężkie, ropopochodne);
 • kreślenie pojemności filtru glebowego w okresach powodziowych i stosowania nawodnień ściekami (pestycydAMI, lekAMI, detergentAMI lub polimerami) – wyznaczenie zmian w składzie, żywotności i aktywności mikroflory glebowej oraz tempa biodegradacji;
 • rozpoznanie czynników działających destrukcyjnie na potencjał biotechnologiczny ekosystemów lub ograniczających ich zdolności do buforowania niekorzystnych czynników;
 • określenie efektywności procesu oczyszczania ścieków i samooczyszczania wód przez mikroorganizmy i ocena możliwości gospodarczego wykorzystania tych wód;
 • wykorzystanie roślin wodnych (Azolla caroliniana i Azolla filiculoides, Lemna sp.) oraz roślin energetycznych (Salix americana, Salix viminalis) w remediacji zanieczyszczeń wywołanych obecnością metali ciężkich (np. Cd, Ni, Pb, Hg);
 • zastosowania plazmy nietermicznej w dekontaminacji powierzchni, wody, powietrza i gleby;
 • wykorzystanie metod zaawansowanego utleniania w procesach zwiększania podatności na biodegradację trudnodegradowalnych substratów poddawanych procesom stabilizacji biologicznej;
 • badanie podatności na degradację trwałych związków chlorowcoorganicznych w wykorzystaniem grzybów;
 • oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń biodegradowalnych metodą biofiltracji – ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń i zdolności utleniającej złoża porowatego o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i chemicznych, prowadzona w układzie porcjowym i/lub przepływowym.

Badania ekotoksykologiczne czystości i jakości środowiska przyrodniczego:

 • monitoring środowiska przyrodniczego przy użyciu bioindykatorów (bakterie, drożdże, glony, pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, rośliny);
 • identyfikacja sinic i glonów powodujących zakwity wód celem określenia zagrożeń dla komponentów biotycznych środowiska i użytkowników wód;
 • analiza parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód w kontekście możliwości ich wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki;
 • oznaczenia fizykochemiczne w próbek gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (skład aminokwasowy, azot, białka, popiół, wilgotność, wolny i związany amoniak, celuloza, pestycydy, mikotoksyny, WWA, aniony rozpuszczone w wodzie, azot amonowy, OWO, fosfor ogólny, witamina C, błonnik pokarmowy, cukry rozpuszczalne, tłuszcz surowy i całkowity, kwasy tłuszczowe, olejki eteryczne, flawonoidy, o-dihydroksyfenole, kwasy seskwiterpenowe, glukozynolany, makroelementy i pierwiastki śladowe, wartość energetyczna itp.).

Badania wpływu nano-  i mikrocząstek na ekosystemy: pochodzenie, migracja w środowisku, mechanizmy retencji itp.

Biologiczne metody ograniczania liczebności szkodliwych owadów.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe otrzymywane z surowców odnawialnych.

Badania podstawowe

W tej grupie zebrano zarówno tematy badawcze mogące mieć bardzo szerokie, różnorodne zastosowanie jak i wąskospecjalistyczne tematy badań podstawowych.

Tematyka badawcza

Badania biochemiczne i biofizyczne:

 • analizy strukturalne molekuł i makromolekuł (lipidów, glikolipidów,  białek);
 • precyzyjne określanie mas makromolekuł;
 • badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych;
 • badanie kompleksów białkowych i oddziaływań międzybiałkowych testowanie aktywności związków wobec wybranych białek enzymatycznych;
 • bioinżynieria białek (modelowanie, synteza in vitro metodami inżynierii genetycznej w układach homologicznych i heterologicznych, ekspresja białka w komórkach bakteryjnych, drożdżowych oraz w komórkach ssaczych, krystalizacja);
 • badanie inhibitorów kinaz białkowych;
 • szybkie analizy złożonych mieszanin związków organicznych o ciężarze cząsteczkowym do 1000 Da;
 • identyfikacja jakościowa i ilościowa składników mieszanin;
 • jakościowa i ilościowa analiza składu próbek, wykonywaniem map rozkładu pierwiastków chemicznych na powierzchni;
 • poszukiwanie, wymiarowanie i klasyfikacja substancji o podanych parametrach w preparacie;
 • oczyszczanie poszczególnych biopreparatów do stanu homogenności oraz ich charakterystyka fizyko-chemiczna i kinetyczna;
 • charakterystyka preparatów białkowych po ich oczyszczeniu technikami niskociśnieniowej chromatografii cieczowej;
 • wyodrębnianie związków biologicznie aktywnych z materiału roślinnego;
 • biotransformacje związków np. terpenów do użytecznych produktów;
 • molekularne badania funkcjonowania maszynerii translacyjnej: struktura i funkcja rybosomów eukariotycznych oraz białek wspomagających aparat translacyjny;
 • badanie zmian aktywności kanałów jonowych w błonach komórkowych i endomembranach pod wpływem substancji biologicznie aktywnych;
 • ocena aktywności biologicznej substancji na podstawie ich hydrofobowości.

 Badania genetyczne:

 • otrzymywanie preparatów DNA i RNA oraz genotypowanie organizmów prokariotycznych i eukariotycznych;
 • wykrywanie polimorfizmu DNA i badanie polimorfizmu długości fragmentów DNA (AFLP), polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP), mikrosatelit, wykrywanie mutacji;
 • analiza sekwencji wybranych genów;
 • sekwencjonowanie de novo całych genomów;
 • sekwencjonowanie transkryptomów;
 • sekwencjonowanie DNA plazmidowego lub produktów PCR;
 • badanie genotoksyczności czynników stresowych i polimorfizmu (ISSR, RAPD) w organizmach roślinnych;
 • analiza ekspresji genów zaangażowanych w odpowiedź roślin na stresy biotyczne i abiotyczne;
 • badania nad chromosomową mutagenezą spowodowaną czynnikami zewnętrznymi, w tym skażeniem środowiska;
 • analizy molekularne roślin związane z oceną polimorfizmu genetycznego różnych gatunków, mapowaniem i poszukiwaniem znaczników molekularnych dla genów warunkujących ważne cechy użytkowe.

Badania cytofizolologiczne (badania na poziomie komórkowym) i fizjologiczne:

 • optymalizacja warunków hodowli roślinnych i zwierzęcych komórek i tkanek;
 • wykorzystanie innowacyjnego koktajlu enzymatycznego do otrzymywania protoplastów oraz materiału do badań genetycznych;
 • analiza zmian cyklu komórkowego pod wpływem czynników środowiskowych;
 • badania cytokinezy w komórkach mejotycznych oraz męskich i żeńskich gametofitów roślin wyższych;
 • analiza fosforylacji białek cytoplazmatycznych i jądrowych in vivo w komórkach drożdży, liniach komórkowych/tkankach nowotworowych oraz w komórkach roślinnych;
 • metaboliczna i molekularna odpowiedź roślin na abiotyczne czynniki stresowe – zmiany aktywności układu antyoksydacyjnego;
 • wykorzystanie ektoiny do łagodzenia skutków stresów środowiskowych na poziomie komórkowym i organizmów;
 • stymulacja komórek roślinnych do wzmożonej produkcji substancji bioaktywnych, ekstrakcja substancji bioaktywnych i oznaczenie aktywności biologicznej;
 • badania wpływu enzymatycznej modyfikacji nasion roślin strączkowych na aktywność fizjologiczną otrzymanych peptydów;
 • badania aktywności czystych związków jak też złożonych frakcji pochodzenia roślinnego (inhibicja oksydazy ksantynowej, aktywność antyrodnikowa).

Badania mikrobiologiczne:

 • izolacja ze środowiska, w tym z organizmów żywych, opracowanie morfologiczne, fenotypowe i genetyczne bakterii i grzybów, sporządzenie metryczki szczepu;
 • badania utleniania metanu przez endofityczne metanotrofy w ekosystemach torfowiskowych wraz z rozpoznaniem bioróżnorodności metanotroficznych endofitów, zasiedlających różne gatunki roślin;
 • wyznaczenie różnorodności konsorcjów metanogenicznych i metanotroficznych oraz przynależności filogenetycznej różnych rodzajów Archea i Proteobakterii.

 Badania anatomiczne, histologiczne i embriologiczne

– roślin:

 • analiza rozwoju gametofitów roślin okrytonasiennych oraz ocena zgodności pyłku i zdolności do rozmnażania generatywnego;
 • embriologia roślin antarktycznych i arktycznych;

– zwierząt:

 • badania struktury histologicznej narządów zwierzęcych;
 • analiza zmian rozwojowych, jak i patologicznych zachodzących podczas przebudowy układu pokarmowego ssaków;
 • dokumentacja zmian pojawiających się w narządach na skutek obecności pasożytów.

Inne (taksonomia, ekologia, biogeografia itp.):

 • identyfikacja gatunków oraz badania genetycznej struktury populacji;
 • biologia i ekologia entomopatogenicznych nicieni;
 • obrazowania ultrastruktury powierzchni pokrycia ciała (pierwotniaków, zwierząt bezkręgowych i kręgowców oraz organów roślin) do celów taksonomicznych;
 • wyznaczenie przynależności taksonomicznej z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych i metagenomiki (DGGE, sekwencjonowanie nowej generacji);
 • identyfikacja gatunków pasożytów.

Badania materiałowe:

 • badania struktury, składu i oddziaływania mikro i makrocząstek na materiały;
 • badania składu i struktury biomateriałów;
 • badania struktury i składu materiałów kompozytowych;
 • modyfikacja materiałów (w tym nieodpornych na działanie wysokiej temperatury) przy użyciu plazmy nietermicznej;
 • badania struktury materiałów z użyciem mikroskopów świetlnych i elektronowych;
 • obrazowanie struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych (implantów, wypełnień itp.) materiałów stałych i ciekłych.

Badania fizyczne:

 • badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskich częstotliwości (w tym częstotliwości 50Hz);
 • bnaliza widma elektromagnetycznego w zakresie 9kHz-18GHz (opcjonalnie do 30GHz);
 • analiza kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • badania odporności elektromagnetycznej – testy ESD, BURST,SURGE, PQT;
 • badania emisji zaburzeń przewodzonych 9kHz-30MHz);
 • badania emisji mocy zakłóceń 30MHz-300MHz);
 • badania emisji zakłóceń promieniowanych 30MHz-3GHz);
 • analiza parametrów elektrycznych oraz fizykochemicznych plazmy nietermicznej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym.